دکتر رازقی نماینده اصلی تشکلهای مردم نهاد در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها

دکتر رازقی نماینده اصلی تشکلهای مردم نهاد در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها

نماینده اصلی تشکلهای مردم نهاد در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها

دکتر فاطمه السادات رازقی قائم مقام موسسه خانواده اسلامی و تربیت معنوی خاتم؛ در دور دوم انتخابات شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلها، رتبه اول را کسب کرد. وی بعنوان نماینده اصلی تشکلهای مردم نهاد در شورای معرفی گردید.